Skovbo og Postens grund

Skovbo og Postens Grund er en del af tilbuddene ved Specialcenter Skovvang, men med et andet lovgrundlag.

Der tilbydes ophold efter servicelovens §§ 107 og 108. Et § 107 ophold vil typisk have karakter af et udredningsophold.

Vi tilbyder

 • Forplejning fra Skovvangs køkken
 • Personaledækning fra 7.00 – 23.00
 • Vågen nattevagt
 • Et kontaktteam
 • En bolig med frirum og et socialt netværk
 • Basal omsorg
 • Forudsigelige og kendte rammer i hverdagen
 • Mulighed for at benytte Skovvangs faciliteter, fx motionsrum, kreativt værksted , spillerum m.m.
 • Mulighed for aktivering på Skovvangs værksteder m.m. i misbrugsfri perioder
 • Medbestemmelse bl.a. ved afholdelse af husmøder
 • Hjælp til administration af økonomi
 • Støtte til planlagte og spontane fritidsaktiviteter
 • Et miljø, hvor beboerens livskvalitet er i centrum.
 • Støtte til genetablering og/eller bevarelse af kontakt til pårørende
 • Etablering af kontakt til det øvrige behandlingssystem, hvis beboeren er motivere

I henhold til anstaltsprincippet, forbeholder vi os ret til at få gjort rent på beboernes værelser, såfremt værelsets beskaffenhed vurderes at være sundhedsskadeligt for beboeren eller andre. Eller i tilfælde hvor det vurderes at udgøre en risiko for at gøre skade på bygningen.

Målgruppe

Enhederne er tilbud til personer med en diagnosticeret sindslidelse med et aktivt misbrug af rusmidler.

Der er ofte tale om personer der, uden resultat, har været igennem forskellige behandlingstilbud og som kun vanskeligt kan rummes i andre botilbud eller som er domsanbragte.

Enhederne kan tilbyde ophold med henblik på observation og forslag til udredning til fremme for kommunernes fremtidige indsats.

Skovbo og Postens Grund er omsorgs- og botilbud. Forudsigelighed og kendte rammer kan binde hverdagen sammen og fremstå som den base, der skaber den nødvendige tryghed for den enkelte. Vi tror på et vellykket ophold, når:

 • Beboerne oplever, at de kan leve et liv som i eget hjem.
 • Beboerne oplever, at de har indflydelse på eget ophold og ”virke”.
 • Beboerne oplever, at der er plads til forskellighed og nærhed i trygge rammer.

Optagelse og visitering

Visitation til Skovbo og Postens Grund sker i henhold til SEL §§ 107 og 108.

For ønske om bolig i boenhederne skal hjemkommunen udfærdige en indstilling til Visitationsenheden i Holstebro kommune.

Indstillingen sendes til Holstebro Kommune, Visitationsenheden, Viborgvej 67, 7500 Holstebro.
Mail: psykiatri.handicap@holstebro.dk

Visitationsudvalget består af repræsentanter fra Socialafdelingen i Holstebro Kommune og funktionsleder for Skovbo.

Pladser og værelser

Skovbo er oprettet i dels en særskilt bygning med 16 enkeltværelser med eget tekøkken og bad.

Et af værelserne er indrettet som handicapvenlig bolig, med mulighed for lette plejeopgaver. De øvrige 6 pladser er fysisk placeret på selve Skovvang. Postens Grund, som består af to enkelmandsboliger, er placeret bag ved Skovvang.

I fællesarealer er røg og rusmidler ikke tilladt, men værelserne betragtes som egen bolig, hvor den enkelte kan indrette sin hverdag inden for henholdsvis lejelovens almindelige bestemmelser og de gældende politivedtægter.

Økonomi og takster

Skovbo er selvfinansierende. Budgettet – og dermed taksten – dannes ud fra kommunernes efterspørgsel af pladser.

Kommunernes betaling (basistakster pr. døgn)

 • Skovbo, 567 kr.
 • Postens Grund, 227 kr.

Tilbuddet indeholder socialpædagogisk støtte.Der visiteres individuelt efter gældende timetakst, som i 2020 er 402 kr.

Beboernes egenbetaling

I tilbud jf. SEL § 108 fastsættes egenbetalingen efter de gældende regler i Vejledning om egenbetaling.

I tilbud jf. SEL § 107 er udgangspunktet for fastsættelse af egenbetalingen som for §108, uagtet forsørgelsesgrundlag. Inden den endelige fastsættelser kan der dog skulle tages hensyn til et fastlagt kommunalt rådighedsbeløb.Opholdsbetalingen opkræves af handlekommunen

Lovgrundlag

Der tilbydes ophold efter servicelovens §§ 107 og 108. Et § 107 ophold vil typisk have karakter af et udredningsophold.

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte

§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Kontakt Skovbo

Herningvej 74A
7500 Holstebro
Tlf. 9611 3636
skovvang@holstebro.dk

Funktionsleder

Vivi Weedfald
Tlf. 9611 3651 eller 6165 9300
vivi.weedfald@holstebro.dk