Om Specialcenter Skovvang

Alle mennesker har krav på en værdig behandling. Det gælder ikke mindst, når de er kommet skævt ind på tilværelsen og mangler overskud til at finde vej ud af problemerne.

Specialcenter Skovvang

Specialcenter Skovvang tilbyder botilbud, skærmet ophold, udslusning og efterforsorg samt kost- og forplejningstilbud.

Specialcenter Skovvang er Danmarks ældste forsorgshjem.

Centrets fornemste opgave er at være et åndehul for mennesker, der lever et kaotisk liv. Det kan være på grund af fx. misbrug, svære sociale og/eller psykiske vanskeligheder. Som oftest er de mennesker, der opsøger Specialcenter Skovvang, hjemløse eller ude af stand til at klare sig i eget hjem.

 

Specialcenter Skovvang er en del af Center for Social Indsats ved Holstebro Kommune.

Se organisationsplanen

 

Se seneste tilsynsrapport på tilbudsportalen.dk

Studerende kan forvente at møde motiverede og engagerede kollegaer på Skovvang, som alle er ihærdige efter at medvirke til, at den studerende får et godt udbytte af sin praktik.

Se praktikbeskrivelse

Som et resultat af fattigloven af 1803 blev der på Sønderland i Holstebro opført et fattighus, "Langerhus". Som følge af en stadig voksende "fattig-byrde" vedtog byrådet i 1861 at bygge et nyt fattighus på "fælles Jorder sønden for byen". Det nye fattighus stod færdigt i 1865 – det nuværende Skovvang.

I 1894 blev der etableret en ny fattiggård i Holstebro, og fattighuset på Herningvej blev i stedet bygget om til tvangsarbejdsanstalt (Ringkjøbing Amts Tvangsarbejdsanstalt). Denne anstalt skulle erstatte tvangsarbejdsanstalten i Ringkjøbing, som samtidig blev brugt som sygehus.

Til tvangsarbejdsanstalten på Herningvej kom de personer, man ikke kunne styre i amtets fattighuse og andre kom p.g.a. løsgængeri, betleri eller umoralsk adfærd. Problemerne opstod som oftest i forbindelse med arbejdsløshed. Beboerne gik under benævnelsen "tvangsfanger".

I 1926 vedtog amtsrådet, at der skulle indrettes en forsørgelsesafdeling for vagabonder og subsistensløse på tvangsarbejdsanstalten. Afdelingen var åben for personer fra alle sogne i amtet.

Ligesom tvangsfangerne skulle lemmerne fra forsørgelsesafdelingen også være beskæftiget. Hvis beboerne arbejdede i fritiden (f.eks. med flettearbejde), fik de løn for arbejdet – også dengang kaldte man lønnen "dusør".

I 1933 gennemførtes en ny socialreform. Dette betød, at der i Viborg blev oprettet en fælles tvangsarbejdsanstalt for Viborg, Randers og Ringkjøbing amter. Tvangsarbejdsanstalten i Holstebro kom i stedet til at fungere som "arbejdsanstalt". Beboerne kunne få kost og logi mod at arbejde på anstalten.

En ny lov om offentlig forsorg trådte i kraft i 1960. Det blev samtidig besluttet, at ændre arbejdsanstalten til et forsorgshjem. På et bestyrelsesmøde samme år blev det vedtaget, at forsorgshjemmet i Holstebro skulle hedde "Skovvang".

I 1995 startede et større indendørs renoveringsarbejde af de ældste bygninger. Arbejdet blev afsluttet i 1996 og medførte, at en del af forsorgsafdelingen blev opdelt i mindre boenheder, udvidelse af kapaciteten på sygeafdelingen og endelig en større omstilling af indsatsen.

I de seneste år er der atter sket en løbende renovering, og der er foretaget forskellige om- og tilbygninger.

I 2007 skiftede Forsorgshjemmet Skovvang fra at være en amtslig boform til at være en boform under Region Midtjylland og i 2009 ændredes igen status til at være en kommunal boform i Holstebro Kommune.

Man bygger da kun kunstværker af stjerner – og ikke af eksistensens skæverter?
Næh. For på Skovvang blev en mand - Kaj E. - en institution i institutionen.

Kunstværket står uden for Skovvang, og her kan du læse historien om Kaj E.