Skovly

Botilbud efter SEL §§107/108

Fælles opholdsrum i Skovly

Ophold på Skovly

Det alternative plejehjem Skovly er et af tilbuddene ved Skovvang, men med et andet lovgrundlag.

Skovly tilbyder ophold efter servicelovens § 107 og § 108.

 • En struktur- og relationsorienteret faglig tilgang
 • Plads til forskellighed og nærhed i trygge rammer
 • Deltagelse i boformens fællesskab
 • Et trygt og forudsigeligt miljø
 • Alkohol-, stof- og røgfri fællesarealer. Dette fastholdes ved fælles aftaler
 • Individuelt tilrettelagt pleje og omsorg
 • Hjælp til rengøring og tøjvask
 • Hjælp til administration af økonomi
 • Forplejning fra Skovvangs køkken
 • Medbestemmelse bl.a. ved afholdelse af husmøder
 • Et værelse der er beboerens frirum. Grænserne sættes i princippet ud fra de gængse huslejeregler ved boligudlejning i de almene boligselskaber samt politikredsens gældende politivedtægter
 • Fælles aktiviteter i og udenfor Skovly/Skovvang
 • Støtte til genetablering af kontakt til pårørende i den udstrækning beboeren ønsker det
 • Formidling af og ledsagelse til lægebesøg, administration af den ordinerede medicin, samt observering af bivirkninger og virkninger af samme

I forhold til anstaltsprincippet forbeholder vi os ret til at få gjort rent på beboernes værelse, såfremt værelsets beskaffenhed vurderes at være sundhedsskadeligt for beboeren eller andre. Eller i tilfælde hvor det vurderes at udgøre en risiko for at gøre skade på bygningen.

Kriterier for optagelse i tilbuddet er, at den visiterede har et svækket helbred. Der kan være tale om både fysiske helbredsskader og/eller psykiske funktionsskader som følge af et massivt længerevarende misbrug m.v.

At den visiterede udviser en socialt afvigende adfærd, evt. med handlinger, følelser og tanker styret af afhængighed af rusmidler. Handlinger der kan give sig udslag i konflikter i forhold til gængse normer og omgangsformer.

At personen i al væsentlighed er fysisk selvhjulpen, eller selv i al væsentlighed kan anvende hjælpemidler til at afhjælpe evt. funktionsindskrænkning.

Herningvej 74
7500 Holstebro
Telefon 96113646
skovvang@holstebro.dk

Funktionsleder May Christensen
Telefon 96113680
may.christensen@holstebro.dk

 

 

 

Visitation til Skovly i henhold til SEL §§ 107 og 108.

For ønske om bolig i Boenheden Skovly skal hjemkommunen udfærdige en indstilling til Visitation og Rådgivning i Holstebro kommune.

Indstillingen sendes til Holstebro Kommune, Visitationsenheden, Viborgvej 67, 7500 Holstebro eller psykiatri.handicap@holstebro.dk.

Visitationsudvalget består af repræsentanter fra Socialafdelingen i Holstebro Kommune, Centerleder Kristina Krohn og funktionslederen for Skovly.

10 værelser med eget bad og toilet med udgang til fællesareal med stue og køkkenalrum.

Skovly ligger som en skærmet enhed der via en gang er forbundet med Skovvangs §110 botilbud.

Der er egen indgang og fællesarealerne er lyse og venligt indrettede.

Skovly er selvfinansierende. Budgettet – og dermed taksten – dannes ud fra kommunernes efterspørgsel af pladser.

Kommunernes betaling

 • Basistakst pr. døgn 2024: 657 kr.

Tilbuddet indeholder socialpædagogisk støtte.

Der visiteres individuelt efter gældende timetakst, som i 2024 er 429 kr.

Beboernes egenbetaling

I tilbud jf. SEL § 108 fastsættes egenbetalingen efter de gældende regler i Vejledning om egenbetaling.

I tilbud jf. SEL § 107 er udgangspunktet for fastsættelse af egenbetalingen som for §108, uagtet forsørgelsesgrundlag. Inden den endelige fastsættelser kan der dog skulle tages hensyn til et fastlagt kommunalt rådighedsbeløb.

Skovly tilbyder ophold efter servicelovens § 107 og § 108.

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.