Skovbo og Postens Grund

Botilbud efter SEL §§107/108

Fælles opholdsrum i Skovbo

Ophold på Skovbo og Postens Grund

Skovbo og Postens Grund er en del af tilbuddene ved Specialcenter Skovvang, men med et andet lovgrundlag.

Der tilbydes ophold efter servicelovens §§ 107 og 108. Et § 107 ophold vil typisk have karakter af et udredningsophold.

 • Forplejning fra Skovvangs køkken
 • Personaledækning fra 7.00 – 23.00
 • Vågen nattevagt
 • Et kontaktteam
 • En bolig med frirum og et socialt netværk
 • Basal omsorg
 • Forudsigelige og kendte rammer i hverdagen
 • Mulighed for at benytte Skovvangs faciliteter, fx motionsrum og musikrum
 • Medbestemmelse bl.a. ved afholdelse af husmøder
 • Hjælp til administration af økonomi
 • Støtte til planlagte og spontane fritidsaktiviteter
 • Et miljø, hvor beboerens livskvalitet er i centrum.
 • Støtte til genetablering og/eller bevarelse af kontakt til pårørende
 • Etablering af kontakt til det øvrige behandlingssystem, hvis beboeren er motivere

I henhold til anstaltsprincippet, forbeholder vi os ret til at få gjort rent på beboernes værelser, såfremt værelsets beskaffenhed vurderes at være sundhedsskadeligt for beboeren eller andre. Eller i tilfælde hvor det vurderes at udgøre en risiko for at gøre skade på bygningen.

Enhederne er tilbud til personer med en diagnosticeret sindslidelse med et aktivt misbrug af rusmidler.

Der er ofte tale om personer der, uden resultat, har været igennem forskellige behandlingstilbud og som kun vanskeligt kan rummes i andre botilbud eller som er domsanbragte.

Enhederne kan tilbyde ophold med henblik på observation og forslag til udredning til fremme for kommunernes fremtidige indsats.

Skovbo og Postens Grund er et omsorgs- og botilbud. Forudsigelighed og kendte rammer kan binde hverdagen sammen og fremstå som den base, der skaber den nødvendige tryghed for den enkelte. Vi tror på et vellykket ophold, når:

 • Beboerne oplever, at de kan leve et liv som i eget hjem.
 • Beboerne oplever, at de har indflydelse på eget ophold og ”virke”.
 • Beboerne oplever, at der er plads til forskellighed og nærhed i trygge rammer.

Herningvej 74A
7500 Holstebro
Telefon 96113636
skovvang@holstebro.dk

Funktionsleder Vivi Weedfald
Telefon 96113651 eller 61659300
vivi.weedfald@holstebro.dk

 

Visitation til Skovbo og Postens Grund sker i henhold til SEL §§ 107 og 108.

For ønske om bolig i boenhederne skal hjemkommunen udfærdige en indstilling til Visitationsenheden i Holstebro kommune.

Indstillingen sendes til Holstebro Kommune, Visitationsenheden, Viborgvej 67, 7500 Holstebro eller psykiatri.handicap@holstebro.dk.

Visitationsudvalget består af repræsentanter fra Socialafdelingen i Holstebro Kommune og funktionsleder for Skovbo.

Skovbo er oprettet i en særskilt bygning med 16 enkeltværelser med eget tekøkken og bad.

Et af værelserne er indrettet som handicapvenlig bolig, med mulighed for lette plejeopgaver.

Postens Grund, som består af to enkelmandsboliger, er placeret bag ved Skovvang.

I fællesarealer er røg og rusmidler ikke tilladt, men værelserne betragtes som egen bolig, hvor den enkelte kan indrette sin hverdag inden for henholdsvis lejelovens almindelige bestemmelser og de gældende politivedtægter.

Skovbo er selvfinansierende. Budgettet – og dermed taksten – dannes ud fra kommunernes efterspørgsel af pladser.

Kommunernes betaling 2024 (basistakster pr. døgn)

 • Skovbo: 657 kr.
 • Postens Grund: 252 kr.

Tilbuddet indeholder socialpædagogisk støtte.Der visiteres individuelt efter gældende timetakst, som i 2024 er 429 kr.

Beboernes egenbetaling

I tilbud jf. SEL § 108 fastsættes egenbetalingen efter de gældende regler i Vejledning om egenbetaling.

I tilbud jf. SEL § 107 er udgangspunktet for fastsættelse af egenbetalingen som for §108, uagtet forsørgelsesgrundlag. Inden den endelige fastsættelser kan der dog skulle tages hensyn til et fastlagt kommunalt rådighedsbeløb.Opholdsbetalingen opkræves af handlekommunen

Der tilbydes ophold efter servicelovens §§ 107 og 108. Et § 107 ophold vil typisk have karakter af et udredningsophold.

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte

§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.