Skovvang

Boafdeling, Herberg og Modtagelse

Skovvang udefra

Ophold på Skovvang

I forbindelse med indskrivning foretages en akut afklaring af borgerens situation og status, herunder støttebehov samt vurdering af, hvilke ydelser borgeren kan profitere af – herunder værelsestype.

Vi kan tilbyde en grundig udredning og afklaring med henblik på at kunne give borgeren en individuel og relevant støtte i forhold til opholdet på Skovvang og det fremtidige samarbejde med andre offentlige instanser. Støtten er baseret på relationsorienteret og kognitiv tilgang.

Derudover kan vi tilbyde ophold med henblik på observation og forslag til udredning til fremme for kommunernes fremtidige indsats.

Der er et udvidet samarbejde med hjemkommunerne, misbrugscentrene og sociale tilbud.

 • Natherberg - en overnatning på fællesværelse fra kl. 20.00 til kl. 10.00 næste morgen. Mulighed for bad, tøjvask og et måltid mad.
 • Udvidet herberg basisydelse som ovennævnte. Overnatning på eget værelse. Indskrivning fra kl. 16.00 til kl. 13.00 den efterfølgende dag. Mulighed for middagsmad.
 • Modtageafsnit - borgeren indskrives til skærmet ophold med henblik på afklaring af sociale komplekse problematikker. Opholdet forventes at vare 7-14 dage.
 • Ambulant afrusning i henhold til sundhedslovens § 141
 • Enkeltværelser på døgnbasis
 • Måltider fra Skovvangs køkken (Der kan tages hensyn til religion og allergier)
 • Socialrådgiverbistand
 • Hjælp til administration af økonomi
 • Opbakning til brugerrådsarbejde
 • Aktivt fritidsmiljø, bl.a. motionsrum
 • Støtte til etablering af netværk
 • Tildeling af kontaktperson

Målgruppen for optagelse i et midlertidigt botilbud efter servicelovens §110 spænder fra personer uden bolig (hjemløse) til personer der har en bolig de ikke kan fungere i (funktionelt hjemløse), og som evt. er i risiko for at miste boligen, hvis der ikke sættes ind i tide med relevant hjælp.

Hjemløshed er et flertydigt begreb, fordi det ofte relaterer sig til og falder sammen med en lang række af andre problemer end blot manglen på en bolig.

Alkohol- og stofmisbrug, blandingsmisbrug, psykisk sygdom, vold, kriminalitet, ringe arbejdsmarkedstilknytning, manglende sociale netværk, et omflakkende liv og rodløshed er blot nogle af de problemer, der ofte hænger sammen med hjemløshed.

Socialfagligt afsnit

Telefon 96113620

Sundhedsfagligt afsnit/Modtagelsen

Telefon 96113640

Funktionsledere

Kristian Bak Kristensen (Socialfagligt afsnit) 
Telefon 96113648
kristian.bak.kristensen@holstebro.dk

May Christensen (Sundhedsfagligt afsnit/Modtagelsen)
Telefon 96113680
may.christensen@holstebro.dk

Vivi Weedfald (Specialiserede tilbud og bostøtte)
Telefon 96113650
vivi.weedfald@holstebro.dk

Socialrådgivere

Anne Mette Mouritsen
Telefon 96113627
anne.mette.brandt.mouritsen@holstebro.dk

Gitte Johansen
Telefon 96113628
gitte.johansen@holstebro.dk

Optagelse sker i henhold til SEL § 110.

Selvmøderprincip

Selvhenvendere kan ved forespørgsel om plads henvende sig ved direkte fremmøde på Skovvang eller ved telefonisk henvendelse.

Offentlige henvendelser

Ved offentlig henvendelse om optagelse mailes en opholdsaftale (se nedenfor) til udfyldelse.

Formålet med at sende opholdsaftalen forud for optagelse, er en forventningsafstemning mellem borger, kommune og Skovvang.

Jf. pkt. 169 i vejl. 14 af 15/02 2011 skal der i opholdsaftalen opstilles mål for, hvad der skal ske i løbet af opholdet på Skovvang og hvilken støtte, Skovvang kan tilbyde for at nå målet.

Derudover skal opholdsaftalen koordineres med og indgå i kommunens handleplan efter servicelovens § 141 samt jobplanen efter kapitel 9 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Dette for, at der kan skræddersys en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der også omfatter beskæftigelse, boligforhold, økonomi og evt. behandling.

Opholdsaftale

Opholdsaftale sendes til skovvang@holstebro.dk (sikker mail).

§110 botilbuddet på Skovvang har ca. 41 pladser, der er fordelt i forskellige bygninger og boenheder.

Alle værelser er enkeltværelser, undtaget herbergstilbuddet. Værelserne er af forskellig størrelse varierende fra 10 m2 til 20 m2.

Halvdelen af værelserne har eget bad og toilet. Der er i samtlige bygninger fællesarealer og vaskefaciliteter. Det er kun tilladt at ryge på egne værelser.

Forsorgshjemmet er selvfinansierende, hvilket vil sige, at budgettet dannes ud fra kommunernes køb af pladser og beboernes egenbetaling for ophold.

Kommunerne kan opnå 50% statsrefusion af udgiften til en borgers ophold på en § 110 boform. Ambulant afrusning ydes i henhold til sundhedslovens § 141, hvorfor der ikke kan hentes statsrefusion hjem på denne ydelse.

Takstbetaling (kommunernes betaling pr. dag) på §110 2024

Socialfagligt afsnig:

 • Herberg/udvidet herberg: 1.369 kr.
 • Screening og afklaring: 1.838 kr.
 • Stabilisering og ophold: 1.412 kr.
 • Udslusning: 872 kr.
 • Skærmet ophold: 2.977 kr. 

Sundhedsfagligt afsnit:

 • Skærmet ophold: 2.977 kr.

Ambulant afrusning pr. henvendelse

 • Sundhedslovens §141: 1.488 kr.

Beboernes egenbetaling for ophold på §110

 • Kost og logi: 6.385,32 kr. pr. måned
 • Herberg, pr. nat inkl. let aftensmad og morgenmad: 149,05 kr.
 • Udvidet herberg, pr. nat inkl. aftensmad og  morgenmad: 157,88 kr.

Revisionspåtegnede takster

Der arbejdes ud fra Servicelovens §110.

§110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Optagelse på Skovvang sker efter bestemmelserne i servicelovens §110 og kan ske ved direkte personlig henvendelse – det såkaldte selvmøderprincip – eller ved henvisning fra offentlige myndigheder eller forvaltningsgrene.

Det er generelt en forudsætning, at andre hjælpemuligheder skal være udtømt forud for et egentlig ophold i en boform.

Det er lederen af boformen, der beslutter om optagelse kan finde sted.