Skovhusene

I samarbejde med boligselskabet NordVestBo er der opført 10 boliger og et fællesrum på en nabogrund til Skovvang.

Om Skovhusene

Boligerne er beliggende på Kildevej 38 i Holstebro. Det startede i 2003 som et projekt med tilskud fra puljen “Skæve huse til skæve eksistenser”. Efter ophør af puljemidlerne blev projektet forankret i kommunalt regi.

Ved visitering til boligerne er beboeren samtidig visiteret til 6,4 timers støtte i henhold til SEL § 85. Det er personalet på Skovvang, der yder denne støtte.

Nærværende er ikke en udtømmende beskrivelse af ydelser i henhold til §85, men skal virke som støtte til afgrænsning af ydelser i Skovhusene.

Der tildeles støtte efter individuelle behov, dog vil man som beboer i Skovhusene forlods have et tilbud på 6,4 times bistand pr. uge.

Taksten er i 2024 kr. 429,00 pr. time.

En bistand, der hænger sammen med at få boligerne til at fungere rimeligt i en social og funktionel sammenhæng. Denne bistand har meget medierende, forebyggende og kontaktskabende indhold.

Desuden støtte til formidling af kollektive beskeder/forhold i forbindelse med eks. boligforening, offentlige servicefunktioner eller andre myndigheder.

Dette tilbud er en nødvendighed beboernes særlige karakteristika og forhold taget i betragtning.Herudover kan der bevilges timer til § 85 støtte efter de gængse retningslinier.

Behovene kan eksempelvis være hjælp til almindelige dagligdags gøremål (ADL-træning) f.eks. tøjvask, madindkøb, rengøring, formidling af/hjælp til etablering af kontakt til myndigheder, instanser, behandlingstilbud m.v.

Hjælp til integrering i sociale, fritidslignende tilbud, hjælp til etablering af personlige netværk i realistisk omfang. Støtte ved/planlagt supplement til etableret behandlingsplan.

Målgruppen er personer med alvorlige sociale og personlige problemer samt misbrugsproblemer, og som har haft svært ved at fastholde en bolig i andre boligmiljø i det almene eller private boligbyggeri.

​At sikre en varig og værdig boform for hjemløse og personer, som ikke kan integreres i almindelige boliger/boligmiljøer. Det er et mål, at beboerne kan profitere af den støtte, der ydes i henhold til SEL § 85.

Handlekommune foretager forvisitering, hvorefter relevante papirer sendes til Holstebro Kommune til endelige målgruppevisitering.

Se øvrigt ”Det gode samliv” - Skovhusene"