Skovvang

I forbindelse med indskrivning foretages en akut afklaring af borgerens situation og status, herunder støttebehov samt vurdering af, hvilke ydelser borgeren kan profitere af – herunder værelsestype.

Vi kan tilbyde en grundig udredning og afklaring med henblik på at kunne give borgeren en individuel og relevant støtte i forhold til opholdet på Skovvang og det fremtidige samarbejde med andre offentlige instanser. Støtten er baseret på relationsorienteret og kognitiv tilgang.

Derudover kan vi tilbyde ophold med henblik på observation og forslag til udredning til fremme for kommunernes fremtidige indsats.
Der er et udvidet samarbejde med hjemkommunerne, misbrugscentrene og sociale tilbud.

Vi tilbyder

 • Natherberg: En overnatning på fællesværelse fra kl. 20.00 til kl. 10.00 næste morgen. Mulighed for bad, tøjvask og et måltid mad.
 • Udvidet herberg: Basisydelse som ovennævnte – overnatning på eget værelse. Indskrivning fra kl. 16.00 til kl. 13.00 den efterfølgende dag – mulighed for middagsmad.
 • Sygeafdelingen: Borgeren indskrives på sygeafdelingen til skærmet ophold med henblik på afklaring af sociale komplekse problematikker. Opholdet forventes at vare 7-14 dage.
 • Ambulant afrusning i henhold til sundhedslovens § 141
 • Enkeltværelser på døgnbasis
 • Måltider fra Skovvangs køkken (Der kan tages hensyn til religion og allergier)
 • Socialrådgiverbistand
 • Hjælp til administration af økonomi
 • Opbakning til brugerrådsarbejde
 • Aktivt fritidsmiljø, bl.a. motionsrum
 • Støtte til etablering af netværk
 • Tildeling af kontaktperson

Målgruppe

Målgruppen for optagelse i et midlertidigt botilbud efter servicelovens §110 spænder fra personer uden bolig (hjemløse) til personer der har en bolig de ikke kan fungere i (funktionelt hjemløse), og som evt. er i risiko for at miste boligen, hvis der ikke sættes ind i tide med relevant hjælp.

Hjemløshed er et flertydigt begreb, fordi det ofte relaterer sig til og falder sammen med en lang række af andre problemer end blot manglen på en bolig. Alkohol- og stofmisbrug, blandingsmisbrug, psykisk sygdom, vold, kriminalitet, ringe arbejdsmarkedstilknytning, manglende sociale netværk, et omflakkende liv og rodløshed er blot nogle af de problemer, der ofte hænger sammen med hjemløshed.

Optagelse og visitering

Optagelse sker i henhold til SEL § 110.

Selvmøderprincip

Selvhenvendere kan ved forespørgsel om plads henvende sig ved direkte fremmøde på Skovvang eller ved telefonisk henvendelse.

Offentlige henvendelser

Ved offentlig henvendelse om optagelse mailes en opholdsaftale (se nedenfor) til udfyldelse hos den offentlige henvender.

Denne opholdsaftale returneres til Skovvang på sikker mail til Skovvang@holstebro.dk.

Formålet med at sende opholdsaftalen forud for optagelse, er en forventningsafstemning mellem borger, kommune og Skovvang.

Jf. pkt. 169 i vejl. 14 af 15/02 2011 skal der i opholdsaftalen opstilles mål for, hvad der skal ske i løbet af opholdet på Skovvang og hvilken støtte, Skovvang kan tilbyde for at nå målet.

Derudover skal opholdsaftalen koordineres med og indgå i kommunens handleplan efter servicelovens § 141 samt jobplanen efter kapitel 9 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Dette for, at der kan skræddersys en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der også omfatter beskæftigelse, boligforhold, økonomi og evt. behandling.

Pladser og værelser

§110 botilbuddet på Skovvang har ca. 43 pladser, der er fordelt i forskellige bygninger og boenheder.

Alle værelser er enkeltværelser, undtaget herbergstilbuddet. Værelserne er af forskellig størrelse varierende fra 10 m2 til 20 m2.

Halvdelen af værelserne har eget bad og toilet. Der er i samtlige bygninger fællesarealer og vaskefaciliteter. Det er kun tilladt at ryge på egne værelser.

Økonomi og takster

Forsorgshjemmet er selvfinansierende, hvilket vil sige, at budgettet dannes ud fra kommunernes køb af pladser og beboernes egen betaling for ophold.

Kommunerne kan opnå 50% statsrefusion af udgiften til en borgers ophold på en § 110 boform. Ambulant afrusning ydes i henhold til sundhedslovens § 141, hvorfor der ikke kan hentes statsrefusion hjem på denne ydelse.

Takstbetaling (kommunernes betaling pr dag) på §110

Forsorgsafdelingen:

 • Herberg/udvidet herberg: 1.408 kr
 • Screening og afklaring: 1.846 kr
 • Stabilisering og ophold: 1.291 kr
 • Udslusning: 921 kr

Sygeafdelingen:

 • Akut social modtageafsnit inkl. afrusning/afgiftning: 2.591 kr.
 • Screening og afklaring: 1.846 kr.

Ambulant afrusning pr. henvendelse (OBS! Sundhedslovens §141), 1.299 kr.

Beboernes egenbetaling for ophold på §110

 • Kost og logi: 5.467 kr. pr. måned

Herberg, pr. nat inkl. let aftensmad og morgenmad, 118,00 kr.

Udvidet herberg, pr. nat inkl. aftensmad og  morgenmad, 135,00 kr.

Revisionspåtegnede takser

ASI Forsorg

På Specialcenter Skovvang er vi tilknyttet ASI Forsorg.

ASI står for ”Addicition Severity Index” og er et screeningsværktøj til kortlægning af en brugers sociale, psykiske og fysiske forhold.

Der er 15 forsorgshjem tilknyttet projektet, og ved systematisk brug af ASI Forsorg vil vi kunne opsamle dokumenteret viden om den brugergruppe der er indskrevet, samt opnå viden om den effekt den ydede indsats har.

Formål og mål med ASI Forsorg:

 • Under indskrivning på boformen, at kunne tilrette og målrette indsatsen i et samarbejde med brugerne.
 • At opnå viden om effekten af den indsats brugerne ydes, under deres ophold på en § 110 boform
 • Over tid, at kunne samle data fra ASI screeningerne og derved opnå et samlet overblik over brugergruppen og deres belastninger.
 • At opnå evidensbaseret viden om hvor socialt, psykisk og helbredsmæssigt belastede brugerne af § 110 boformerne er, samt at få indblik i brugernes egen vurdering heraf.

Under et ophold udfyldes tre skemaer

 • ASI ved indskrivning (2-14 dage efter ankomst)
 • ASI opfølgning (efter 4 måneders indskrivning)
 • ASI ved udskrivning (når boligen er kendt eller ved udeblivelse)

Lovgrundlag

Der arbejdes ud fra Servicelovens §110.

§110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Optagelse på Skovvang sker efter bestemmelserne i servicelovens §110 og kan ske ved direkte personlig henvendelse – det såkaldte selvmøderprincip – eller ved henvisning fra offentlige myndigheder eller forvaltningsgrene.

Det er generelt en forudsætning, at andre hjælpemuligheder skal være udtømt forud for et egentlig ophold i en boform.
Det er lederen af boformen, der beslutter om optagelse kan finde sted.

Forespørgsel om plads

Tlf. 9611 3620 – Forsorgsafdelingen
Tlf. 9611 3640 – Sygeafdelingen samt ambulant afrusning

Funktionsledere

Kristina Krohn (Forsorgsafdelingen, Bostøtte)
Tlf. 9611 3648, kristina.krohn@holstebro.dk

May Christensen (Sygeafdelingen, Skovly, Natberedskab)
Tlf. 9611 3680, may.christensen@holstebro.dk

Vivi Weedfald (Skovbo, Bostøtte)
Tlf. 9611 3650, vivi.weedfald@holstebro.dk

Socialrådigvere

Anja Yde Sørensen
Tlf. 9611 3627, anja.yde.sorensen@holstebro.dk

Gitte Johansen
Tlf. 9611 3628, gitte.johansen@holstebro.dk